Правовий аудит

artem176Кулигін Артем Євгенійович
Провідний юрист судової практики

Юридична компанія WinnerLex проводить правовий аудит (Legal Due Diligence) - правову експертизу, яка визначить відповідність діяльності компанії або окремого проекту чинним нормативним актам.

Основною метою проведення правового аудиту є отримання об'єктивної інформації при плануванні проведення операцій (покупки або продажу активів, здійсненні нестандартних угод і т.д.), а також виявлення правових і податкових ризиків, які є у об'єкта, що перевіряється на момент проведення робіт або потенційно можливих в майбутньому.

По закінченню процедури правового аудиту (Legal Due Diligence) надається офіційний висновок, де вказуються недоліки проекту або діяльності компанії, а також рекомендації щодо їх усунення.

 

При проведенні правового аудиту (Legal Due Diligence) проводиться аналіз:
 • установчих документів, змін, що вносяться до них, а також правомірності рішень органів управління компанією і інших корпоративних документів;
 • документів про корпоративне управління , рішень колегіальних органів управління та основних довіреностей;;
 • основних угод з акціями (частками) товариства, відомості про акціонерів, їх майнові та немайнові права;
 • оцінка договорів підприємства з метою виявлення несприятливих наслідків, аналіз добросовісності контрагентів, зобов'язальних правовідносин;
 • правомірності діяльності компанії – наявність необхідних ліцензій, дозволів, сертифікатів ;
 • зовнішньоекономічної діяльності - міжнародних контрактів , документообігу ЗЕД, також включає вироблення заходів по оптимізації митних зборів;
 • звітів про судові розгляди;
 • трудових правовідносин - трудових договорів і контрактів, штатного розкладу, посадових інструкцій та інших документів, пов'язаних з кадровим діловодством;
 • якості діяльності якості діяльності .
Етапи і терміни проведення правового аудиту:
Крок 1
1 година
Розробка технічного завдання на основі заявки клієнта
Крок 2
от 3 часов
Изучение документации, а также особенностей хозяйственной деятельности клиента в рамках подготовки к проведению правового аудита
Крок 3
від 3 годин
Вивчення документації, а також особливостей господарської діяльності клієнта в рамках підготовки до проведення правового аудиту
Крок 4
від 3 годин
Проведення правового аудиту проекту або компанії
Чому саме ми:
 • Оперативність - «швидка юридична допомога» при виникненні будь-яких юридичних проблем.
 • Профільність - спеціалізуємося на обслуговуванні бізнесу та вирішенні його завдань.
 • Персональний підхід - при наданні послуг ми враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта.
 • Ефективність - показник дозволених корпоративних суперечок, що підтверджується довірою постійних клієнтів.

Якщо Вам необхідно провести правовий аудит (Legal Due Diligence), зателефонуйте нам для отримання первинної безкоштовної консультації. Ми дамо Вам попередні рекомендації по справі і розрахуємо точну вартість послуги.


Наши клиенты о нас:
 
Порада юриста:
artem 56
Провідний юрист судової практики:

«При регистрации юридического лица, закон не обязывает заверять нотариально подписи участников общества и получать печать. Однако, во избежание в дальнейшем ряда проблем, разрешение которых потребует затрат времени и денег, рекомендуем заверять подписи участников и получать печать предприятия»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Претензия должна освещать все негативные стороны невозврата долга для должника, включать потенциальные штрафы, пени, проценты, судебные издержки, затраты на юридическое сопровождение, что способствует переговорам, и чаще всего исключает необходимость обращения в суд. При составлении претензии можно предложить компромиссный график погашения задолженности (рассрочка, отсрочка и др.)»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Если Вы собираетесь дать деньги в долг, помните, что устные показания не являются доказательствами в спорах о взыскании долга. Для подтверждения передачи в долг денежных средств (иных вещей) необходимо заключать договор займа и брать с должника расписку о получении денежных средств в полном объеме»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«Если участники общества не желают уменьшать уставной капитал ООО в результате выхода одного из участников, следует получить согласие от участника о выходе из общества с передачей, тем или иным способом, своей доли участникам/участнику ООО, что не противоречит ст.53 ЗУ «О хозобществах»»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«В случае осуществления представительством иностранной компании хозяйственной деятельности на территории Украины такое представительство должно встать на учет в налоговом органе по своему местонахождению в порядке, установленном центральным налоговым органом Украины, и получить статус постоянного представительства»

nadya 56
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«При заключении договора поставки покупателю нужно знать, что приобретаемый товар можно использовать лишь в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием»

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Какой документ является учредительным документом для хозяйственного общества, какие основные требования к этому документу?

Из содержания ст. 4 ЗУ «О хозяйственных обществах» следует, что акционерное общество, общество с ограниченной и общество с дополнительной ответственностью создаются и действуют на основании устава, полное и коммандитное общество - учредительного договора.

Учредительные документы должны содержать сведения о виде общества, предмет и цель его деятельности, состав учредителей и участников, наименование и местонахождение, размер и порядок образования уставного капитала, порядок распределения прибылей и убытков, состав и компетенцию органов общества и порядок принятия ими решений, включая перечень вопросов, по которым необходимо квалифицированное большинство голосов, порядок внесения изменений в учредительные документы и порядок ликвидации и реорганизации общества.

В отдельности для каждого вида хозяйственного общества, а также при занятии некоторыми видами деятельности существуют дополнительные требования к учредительным документам.

О каких особенностях при заключении трудового договора должен знать руководитель?

Статьёй 22 Кодекса законов о труде Украины запрещается необоснованный отказ в приеме на работу. Из Конституции Украины следует, что любое прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении, изменении и прекращении трудового договора (в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, политических взглядов, религиозных убеждений, членства в профессиональном комитете или другом объединении граждан, рода и характера занятий, места проживания) не допускается. Однако требования по возрасту, уровню образования, состоянию здоровья работника могут устанавливаться законодательством Украины.

А ст. 23 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что трудовой договор может быть бессрочным (заключаемым на неопределенный срок), заключённым на определенный срок (срок, установленный по согласованию сторон) и заключаемым на время выполнения определенной работы.

В статье 24 Кодекса законов о труде Украины указано, что трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Соблюдение письменной формы является обязательным:

 1. при организованном наборе работников;
 2. при заключении трудового договора на работы в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;
 3. при заключении контракта;
 4. в случаях, когда работник настаивает на заключении трудового договора в письменной форме;
 5. при заключении трудового договора с несовершеннолетним;
 6. при заключении трудового договора физическим лицом;
 7. в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.
Какие общие условия заключения договоров, которые порождают хозяйственные обязательства?

Содержание хозяйственного договора составляют условия договора, определенные соглашением его сторон, направленным на установление, изменение или прекращение хозяйственных обязательств, как согласованные сторонами, так и те, что принимаются ими как обязательные условия договора в соответствии с законодательством. Договор считается заключенным, если между сторонами в предусмотренном законом порядке и форме достигнуто соглашение по всем его существенным условиям. При заключении договора стороны обязаны в любом случае согласовать предмет, цену и срок действия договора (ст. 180 ХК Украины).

При заключении хозяйственных договоров стороны могут определять содержание договора на основе:

 • свободного волеизъявления, когда стороны имеют право согласовывать по своему усмотрению любые условия договора, не противоречащие законодательству;
 • типового договора, рекомендованного органом управления субъектам хозяйствования для использования при заключении ими договоров, когда стороны имеют право по взаимному согласию изменять отдельные условия, предусмотренные примерным договором, или дополнять его содержание;
 • типового договора, утвержденного Кабинетом Министров Украины, или в случаях, предусмотренных законом, другим органом государственной власти, когда стороны не могут отступать от содержания типового договора, но имеют право конкретизировать его условия;
 • договора присоединения, предложенного одной стороной для других возможных субъектов, когда эти субъекты в случае вступления в договор не имеют права настаивать на изменении его содержания (ч. 4 ст. 179 ХК Украины).

 

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.