Договірне супроводження

ВинниченкоВінниченко Анна Олександрівна
Керуючий партнер, Адвокат

Юридично грамотне складання договорів грає найважливішу роль в господарській діяльності будь-якого бізнесу, оскільки дає змогу вибрати оптимальний вид, форму і редакцію договору з точки зору вимог українського законодавства і міжнародного права, мінімізувати можливі ризики, чітко відобразити істотні умови угоди й інші важливі нюанси.

Значним моментом при складанні договору є податкове планування - аналіз податкових наслідків його укладення і виконання. Таким чином, юридично грамотне складання договору дає можливість заздалегідь оптимізувати оподаткування операції.

Юридична компанія WinnerLex має велику практику правового супроводу договірних відносин при укладенні, зміні, виконанні та припиненні будь-яких видів договорів, сторонами яких можуть виступати як українські фізичні та юридичні особи, так і нерезиденти. Наша робота полягає в тому, щоб максимально захистити бізнес-інтереси клієнтів при укладанні договорів.

 

Основні напрямки договірної практики юридичної компанії WinnerLex:
 • юридична експертиза проектів договорів на предмет їх відповідності інтересам клієнта та законодавству України;
 • переддоговірна перевірка контрагента за критеріями недійсності - нереальності, фіктивності, або ж щодо можливої нікчемності укладених ним угод;
 • консультування і підготовка всіх видів договорів, включаючизовнішньоекономічні контракти , з урахуванням податкової складової і бухгалтерських проводок;
 • участь в переговорах з партнерами та/або контрагентами клієнта, пов'язаних з укладанням, зміною, виконанням або розірванням договорів;
 • консультування щодо оптимізації оподаткування та митних зборів при плануванні і здійсненні угод;
 • індивідуальна розробка договірних конструкцій, не передбачених чинним законодавством України;
 • розробка комплексу типових договорів, що укладаються клієнтом в процесі здійснення ним господарської діяльності;
 • овідстеження ходу виконання зобов'язань за договором;
 • складання ефективних способів забезпечення зобов'язань, а також інших юридичних механізмів захисту інтересів клієнта в договірних відносинах;
 • позасудове врегулювання спорів , що виникають з господарських договорів.
 

 


Етапи і терміни складання договору:
Крок 1
1 година
Розробка технічного завдання щодо основних положень договору
Крок 2
3-5 годин
Складання проекту договору і його узгодження з клієнтом
Крок 3
від 3 годин
Опційно - переговорний процес з метою узгодження положень договору з контрагентом (або його юридичною службою)
Крок 4
від 3 годин
Супровід підписання договору і надання правових рекомендацій клієнту щодо виконання договору
Чому саме ми:
 • Оперативність - «швидка юридична допомога» при виникненні проблем у договірних відносинах.
 • Профільність - спеціалізуємося на обслуговуванні корпоративного бізнесу та вирішенні його завдань.
 • Персональний підхід - при складанні договорів враховуємо особливості розвитку і ведення бізнесу конкретного клієнта, при цьому використовуємо свої знання і досвід, а не типові шаблони.
 • Оцінка податкових ризиків - будучи податковими консультантами, ми враховуємо всі податкові наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з укладанням та виконанням договору.
 • Надійність - перед підписанням договору ми здійснюємо перевірку Вашого контрагента, виходячи з доступних баз даних, про що буде зафіксовано у відповідних документах для можливих податкових перевірок (у разі виникнення підозр про фіктивність контрагента).
 • Ефективність - - високий показник дозволених корпоративних суперечок, що підтверджується довірою постійних клієнтів.

Якщо Вам потрібно юридично правильно скласти договір, зателефонуйте нам для отримання первинної безкоштовної консультації. Ми дамо Вам попередні рекомендації по справі і розрахуємо вартість послуги.

Наші кліенти про нас:
 
Порада юриста:
gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«Если у Вас есть основания считать, что подача необходимых доказательств в суд станет со временем невозможной или затруднённой, или же что Ваши права нарушаются или существует реальная угроза их нарушения, Вы имеете право обратиться в хозяйственный суд с заявлением о применении предупредительных мер до подачи иска: истребование доказательств; осмотр помещений, в которых осуществляются действия, связанные с нарушением прав; наложение ареста на имущество»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«По общему правилу, в случае отсутствия письменной формы договора моментом заключения договора считается получение лицом, направившим предложение заключить договор, ответа о принятии этого предложения. Вместе с тем нужно иметь в виду, что если для заключения договора необходимы также передача имущества или совершение иного действия (нотариальное заверение и т.д.), то договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества или совершения необходимого действия.»

gavrilov 56
Провідний юрист судової практики:

«После внесения изменений в Госреестр необходимо получить новую справку из управления статистики, в которой будут актуализированы данные о предприятии»

AA 561
Керуючий партнер, Адвокат:

«Если Вы систематически нуждаетесь в юридической помощи, имеет смысл рассмотреть правовой аутсорсинг – абонентское юридическое обслуживание, которое позволит сэкономить Вам расходы на содержание штатного юриста, его рабочего места и нормативной базы, оптимизировать налогообложение, а также не зависеть от его больничных, отпусков и других человеческих факторов»

artem 56
Провідний юрист судової практики:

«Претензия должна освещать все негативные стороны невозврата долга для должника, включать потенциальные штрафы, пени, проценты, судебные издержки, затраты на юридическое сопровождение, что способствует переговорам, и чаще всего исключает необходимость обращения в суд. При составлении претензии можно предложить компромиссный график погашения задолженности (рассрочка, отсрочка и др.)»

yl56
Провідний юрист податкової практики:

«При изменении юридического адреса юридического лица, ровно и как при регистрации юридического лица, во избежание возможных осложнений с налоговыми органами, следует избегать адресов массовой регистрации, к которым фискальная служба относится крайне негативно»

nikita 3
Провідний юрист практики супроводу ЗЕД:

«Если участники общества не желают уменьшать уставной капитал ООО в результате выхода одного из участников, следует получить согласие от участника о выходе из общества с передачей, тем или иным способом, своей доли участникам/участнику ООО, что не противоречит ст.53 ЗУ «О хозобществах»»

nadya 56
Кандидат юридичних наук, Адвокат
Провідний юрист податкової та митної практики:

«Точный размер судебного сбора можно высчитать, воспользовавшись формой на сайте: http://court.gov.ua/sudytax/ »

 
Для вирішення
Вашого питання
зв'яжіться з нами

(044) 280-20-04

(056) 760-95-43

абоЗамовте зворотній зв'язок
 
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Как можно правильно расторгнуть договор?

Статьёй 651 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что возможность расторжения договора допускается только по соглашению сторон, если иное не установлено договором или законом.

Та сторона, которая считает необходимым изменить или расторгнуть договор, должна направить предложение об этом второй стороне по договору. Сторона получившая указанное предложение рассматривает его в течении двадцати дней после чего уведомляет первую сторону об результатах рассмотрения. В случае если стороны не достигли согласия по вопросу расторжения договора, заинтересованная сторона имеете право передать спор в суд (ст. 188 Хозяйственного кодекса Украины).

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по решению суда в случае существенного нарушения договора другой стороной. При этом существенным является такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного этим вреда вторая сторона в значительной степени лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора. Односторонний отказ от договора допускается лишь в случае, если право на такой отказ предусмотрено договором или законом (ст. 651 ГК Украины).

В случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются (ст. 653 ГК Украины).

Как правильно цену и срок действия договора?

Договор вступает в силу с момента его заключения, а сроком договора является время, в течение которого стороны могут осуществить свои права и выполнить свои обязанности, при этом стороны могут установить, что условия договора применяются к отношениям между ними, возникшим до его заключения, вместе с тем нужно иметь в виду, что окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия договора (ст. 631 ЦК Украины).

Вопрос цены договора освещён статьёй 632 ЦК Украины, из которой следует, что цена в договоре устанавливается по договоренности сторон, но в определённых случаях применяются цены (тарифы, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора допускается лишь в случаях и на условиях, установленных договором или законом, а изменение цены в договоре после его выполнения не допускается. Если же цена в договоре не установлена и не может быть определена исходя из его условий, она определяется исходя из обычных цен, сложившихся на аналогичные товары, работы или услуги на момент заключения договора.

Можно ли заключить договор, обменявшись письмами и факсами и какую юридическую силу письма и факсы могут иметь в договорных взаимоотношениях на стадии их формирования?

В статье 639 Гражданского кодекса Украины указано, что договор может быть заключен в любой форме, если требования относительно формы договора не установлены законом.

При этом нужно учитывать, что статьёй 181 Хозяйственного кодекса Украины предусмотрено следующее. Хозяйственный договор по общему правилу заключаются в форме единого документа, подписанного сторонами. Однако допускается заключение хозяйственных договоров упрощенным способом, то есть путем обмена письмами, факсограммами, телеграммами, телефонограммами и т.п., а также путем подтверждения принятия к выполнению заказов, если законом не установлены специальные требования к форме и порядку заключения данного вида договоров.

Вместе с тем, любой из сторон может быть предложен проект договора. Сторона, получившая проект договора, в случае согласия с его условиями оформляет договор в соответствии с законодательными требованиями и возвращает один экземпляр договора второй стороне или присылает ответ на письмо, факсограму и т.п. в двадцатидневный срок после получения договора.

При наличии возражений относительно отдельных условий договора сторона, получившая проект договора, составляет протокол разногласий, о чем делается оговорка в договоре, и в двадцатидневный срок направляет другой стороне два экземпляра протокола разногласий вместе с подписанным договором. В случае достижения сторонами согласия относительно всех или отдельных условий, указанных в протоколе разногласий, такое согласие должно быть подтверждено в письменной форме (протоколом согласования разногласий, письмами, телеграммами, телетайпограмами и т.п.).

Дополнительно Вы можете ознакомится с публикациями наших юристов в СМИ.